CÔNG CỤ QUẢN LÝ

24/05/2017 08:39

CÔNG CỤ QUẢN LÝ

1. Áp dụng ISO 9001:2008, tiến tới 9001:2015
2. Kaizen, 5S 
3. Xây dựng ngân sách, kiểm soát chi phí 
4. Áp dụng qui trình kiểm soát nội bộ. 
5. Áp dụng qui trình kiểm soát rủi ro. 
6. Hệ thống đánh giá nhân viên tháng, quý, năm.