Hỗ trợ trực tuyến

GIẢI PHÁP

24/05/2017 08:38

GIẢI PHÁP

Với Khách hàng: Cung cấp một cách tối ưu các giải pháp tổng thể và trọn gói, bằng uy tín thương hiệu và tâm nghề. 
Với Xã hội: 
+ Về môi trường: 
1. Nâng cao nhận thức của mọi người trong công ty về môi trường. 
2. Đầu tư vào công nghệ, áp dụng các quy trình sản xuất giảm thiểu sự lãng phí gây ảnh hưởng tới mội trường. 
3. Tích cực đóng góp, đầu tư vào các quỹ, dự án phục hồi bảo vệ môi trường địa phương. 
+ Phát triển cộng đồng: 
1. Tạo việc làm cho người dân địa phương. 
2. Chú trọng phát triển sản phẩm phù hợp để có thể tuyển dụng đối tượng là phụ nữ và người tàn tật, khó khăn. 
Với Đối tác: 
1. Minh bạch, rõ ràng trong cung cấp, trao đổi thông tin 
2. Thực hiện các thỏa thuận theo đúng cam kết 
Với nhân viên: 
1. Áp dụng cơ chế làm việc, chế độ đào tạo để phát huy năng lực cá nhân, ghi nhận sự cống hiến và tạo cơ hội thăng tiến 
2. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 
Với nội bộ 
1. Quản lý năng suất lao động. 
2. Quản lý tiến độ thực hiện công việc. 
3. Quản lý hóa chất, trang thiết bị ở mức hợp lý. 
4. Quản lý tỉ lệ hao hụt vật liệu ở mức thấp nhất. 
5. Đầu tư cho quản lý chất lượng 
6. Quản lý chặt chẽ chi phí phát sinh không cần thiết 
7. Tránh tối đa chi phí làm thêm giờ.