Hỗ trợ trực tuyến

NGUYÊN TẮC KINH DOANH & QUẢN LÝ

24/05/2017 08:36

NGUYÊN TẮC KINH DOANH & QUẢN LÝ

1. Tránh sự lãng phí, hoang phí trên mọi bình diện. 
2. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển lợi ích cộng đồng 
3. Tìm giải pháp mang tính xây dựng thay vì phán xét, chỉ trích và đổ lỗi. 
4. Tin tưởng, phân quyền và cam kết trách nhiệm. 
5. Ứng xử công bằng và theo trật tự doanh nghiệp. 
6. Không cạnh tranh bằng những yếu tố phi thị trường