Vệ sinh, Rửa vì kèo, vệ sinh kính trường ĐH Hải Phòng

20/09/2019 13:02

Vệ sinh, Rửa vì kèo, vệ sinh kính trường ĐH Hải Phòng