SỨ MỆNH

24/05/2017 08:37

SỨ MỆNH

1. Thỏa mãn tối đa nhu cầu khách hàng. 
2. Bảo vệ môi trường và phát triển lợi ích cộng đồng địa phương.
3. Tạo giá trị gia tăng cao trên mỗi dịch vụ. 
4. Là người cộng sự đáng tin cậy trong các dịch vụ về quản lý.